Центар за Младински Активизам Крик

Сопствен развојВолонтерска работаМладинска политика и застапувањеНеформално образованиеОбразование Студенти

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Името е инспирација која произлезе од визијата на оваа организација, која треба да биде гласот на младите кои ќе бидат сослушани и ќе прават промени и придонеси во општеството. Крик се стреми кон поттикнување на поголема партиципација на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целна група која Крик работи со се сите млади луѓе 13-30 исто така и млади луѓе со помалку можности, групи социјално исклучени од општеството и млади лица со сетилна и интелектуална попреченост.

Цели: Развивање на младинска работа, поттикнување на младински активизам и волонтеризам; развивање на комуникациски вештини, поттикнување на критичко размислување и активно слушање, запознавање со ораторство и јавно говорење; поголема вклученост на млади кои се исклучени од општеството преку учество во работилници, настани и обуки; поттикнување на свеста за еко – живеење и развивање на општествена одговорност и активно граѓанство.

Мисија: Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството. Поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

Контакти

Објавени настани

Контактирај нѐ

Добивајте вести по е-пошта

Сакаш да добиваш информации за најновите настани? Пријави се тука!